ประวัติสำนักงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๔๒  และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้มีการแบ่งหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อให้การบริหารงานและการควบคุมดูแลเป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย สำนักงานทรัพย์สินอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดี
about-img