แจ้งรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 ที่ห้องการเงิน อาคาร ว.1